You are here: Front page / news / Exhibition news / [Yiwen Painting Enterprise] Online shopping exhibition live broadcast——Fujian Midoduo Network Technology Co., Ltd.

[Yiwen Painting Enterprise] Online shopping exhibition live broadcast——Fujian Midoduo Network Technology Co., Ltd.

Views: 0     Author: Site Editor     Publish Time: 2023-08-25      Origin: Site

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
[Yiwen Painting Enterprise] Online shopping exhibition live broadcast——Fujian Midoduo Network Technology Co., Ltd.

FireShot Capture 022 - [Literary and Painting Enterprise] Cloud Shopping Exhibition Live Broadcast - Fujian Midoduo Network Technology Co., Ltd. - mp.weixin.qq.com

Phone: 86-591-87812359Email:kwa@hyfairs.com​​​​​​​

Official public account
Fuzhou Strait International Convention and Exhibition Center No. 198, Nanjiangbin Avenue, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province
Fujian Huiyuan International Exhibition Co., Ltd. Copyright © 2023 China Cross-Border E-commerce Fair Fujian ICP No. 16029097-7